Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia RDEST

logo

Na podstawie pkt. 27 Statutu   Zarząd Stowarzyszenia zwołuję

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia RDEST

Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie

  w piątek 28 marca 2015 roku o godzinie 18.00 ( I termin) 

                          lub o godz. 18.15 ( II termin)

Mile widziani będą też sympatycy Stowarzyszenia !!!!

Porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum i rozpoczęcie zebrania w I lub II terminie.
2.    Wybór sekretarza zebrania i komisji skrutacyjnej.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przedstawienie z działalności statutowej stowarzyszenia,  sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej .
5.    Udzielenie absolutorium Zarządowi.
6.    Sprawy różne.
7.    Przyjęcie planów działalności Stowarzyszenia.
8.    Zamknięcie zebrania.

Prezes  –  Andrzej Adamczyk

Komentarze są wyłączone.