Konkurs fotograficzny „Po drugiej stronie lustra…”

Jak co roku nasze Stowarzyszenie organizuje wakacyjny KONKURS FOTOGRAFICZNY.

W tym roku  w  ramach  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych

Powiatu Skarżyskiego w 2016 roku w zakresie kultury

ogłaszamy konkurs, którego temat brzmi

„Po drugiej stronie lustra…”

 

lustro

 

Lustro od wieków uważane za przedmiot magiczny, za bramę do innych wymiarów, bajkowych światów czy krainy śmierci.
Lustro to podstawa wielu iluzji, pychy,  ale też symbol prawdy, jasności i czystego serca ludzkiego.
Lustro to atrybut magów i wróżek –  do odkrywania tajemnic przeszłości i przyszłości.
Lustro i jego odbicie było inspiracją do powstania wielu dzieł literackich, zwłaszcza bajek, dzieł malarskich, fotografii, filmów.

Rozejrzyjcie się wokół. Pokażcie świat jaki znajdziecie w odbiciach po drugiej stronie lustra…

******************************************************************************************************************************

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Po drugiej stronie lustra…”

1. Organizatorem Konkursu „RYTM” (zwanego dalej Konkursem) jest Stowarzyszenie RDEST (zwane dalej ORGANIZATOREM). Konkurs organizowany jest ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2016 roku w zakresie kultury.

2. Celem Konkursu jest:
– uświetnienie DNIA TKACZKI
– uwrażliwienie uczestników na piękno otaczającego nas świata, rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników.

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących – bez względu na wiek i doświadczenie fotograficzne, szczególnie do amatorów fotografii – mieszkańców powiatu skarżyskiego. Dodatkowo ustanawia się kategorię OPEN dla wszystkich bardziej zaawansowanych fotografujących, bez ograniczania miejsca zamieszkania.
4. Wyznacza się następujące kategorie konkursu :
– A – dzieci i młodzież szkolna – mieszkańcy powiatu skarżyskiego
– B – dorośli amatorzy – mieszkańcy powiatu skarżyskiego
– OPEN – dorośli bez względu na miejsce zamieszkania.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie maksymalnie 3 cyfrowych zdjęć (czarno-białych lub kolorowych) w formacie jpg o dłuższym boku zdjęcia minimum 3000 pikseli w terminie do 01 września 2016 r. na adres mailowy: konkurs@rdest.art.pl ( wielkość potrzebna do ew. wydruku prac na wystawę pokonkursową ). Dodatkowo każdą pracę można opatrzyć tytułem .

6. W mailu muszą być zawarte informacje zawierające poniższe dane:
– określenie kategorii konkursu
–  tytuły prac z nazwami plików (jeśli je nadano)

– imię i nazwisko autora
– adres zamieszkania
– wiek autora
– telefon kontaktowy

7. Anonimowe prace oceni JURY powołane przez Organizatora. JURY wybierze we wszystkich kategoriach prace zwycięskie, wyróżnione oraz zakwalifikowane dodatkowo do wystawy pokonkursowej. Werdykt JURY jest ostateczny.

8. Dla autorów prac zwycięskich przewidziane są nagrody książkowe, akcesoria fotograficzno-komputerowe i dyplomy, dla autorów prac wyróżnionych nagrody książkowe i dyplomy a dla autorów prac zakwalifikowanych na wystawę – dyplomy.

9. Wyniki Konkursu oficjalnie ogłoszone zostaną w dniu 30 września 2016 roku podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. Informacje o konkursie i nagrodzonych autorach zamieszczone będą na stronie internetowej Organizatora (www.rdest.art.pl), na Facebooku oraz w skarżyskich mediach. Wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się podczas uroczystego wernisażu wystawy pokonkursowej w przeddzień DNIA TKACZKI – 30 września 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w BLIŻYNIE. Dla laureatów nieobecnych na wernisażu nagrody zostaną wysłane pocztą. Wydruki prac zamieszczonych na wystawie przygotowuje Organizator.

10. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone dodatkowo na wystawie internetowej na stronie Organizatora ( www.rdest.art.pl ).

11. Uczestnik Konkursu zgłaszając prace gwarantuje, że jest ona wytworem jego własnej, oryginalnej twórczości i autor posiada do nich pełne prawa. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane.

12. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość) i zamieszczeniem fotografii w materiałach reklamowych, prasie i na stronach internetowych związanych z tym Konkursem. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych przekażą prawa do nich na rzecz Stowarzyszenia RDEST tylko do wykorzystania w ramach jego działalności statutowej i w materiałach promocyjnych Powiatu Skarżyskiego.

13. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii. W szczególnych przypadkach JURY może poprosić uczestnika o dostarczenie oryginalnego pliku zdjęcia.

14. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu jeśli wpłynie zbyt mała ilość prac.

15. Wszelkich dodatkowych informacji o Konkursie udziela Andrzej Adamczyk ( konkurs@rdest.art.pl )